Οι φυσικές προδιαγραφές ή/και τα πρότυπα ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως για υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένου του σχήματος και των διαστάσεων του περιβλήματος και των εξαρτημάτων, καθώς και η διαρρύθμιση των τερματικών.