SSD – Informatie over Garantie

KIOXIA-fabrieksgarantieverklaring voor:

  • EXCERIA PRO SSD
  • EXCERIA G2 SSD
  • EXCERIA PLUS Portable SSD

1. Algemeen

In aanvulling op de wettelijke garantierechten die de Consument tegen de verkoper kan hebben vanwege een defect product, biedt KIOXIA Europe GmbH („KIOXIA”) Consumenten die SDD’s hebben gekocht de hieronder uiteengezette garantie van de fabrikant („Garantieverklaring”).

Deze Garantieverklaring geldt onverminderd alle dwingende wettelijke aansprakelijkheidswetten zoals productaansprakelijkheidswetgeving, aansprakelijkheid in geval van opzet/grove nalatigheid of wegens letsel aan leven, lichaam en gezondheid.

„SSD” betekent voor de doeleinden van deze Garantieverklaring: elk product vermeld op de volgende website [https://personal.kioxia.com/support].

„Consument” betekent voor de doeleinden van deze Garantieverklaring: elk natuurlijk persoon die de eigenaar is van een SSD en die de SSD heeft gekocht voor doeleinden van zijn privégebruik (niet-commercieel) en die het heeft gebruikt voor zijn privédoeleinden (niet-commercieel).

2. Toepassingsgebied

Deze Garantieverklaring is van toepassing op SSD’s die zijn gekocht vanaf okt. 2021 door Consumenten in het geografische gebied van Europa, in een lidstaat van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), het Midden-Oosten (inclusief Turkije en Israël) en alle landen op het Afrikaanse continent, inclusief de eilanden (zoals Madagaskar) (tezamen „Grondgebied”). Het is echter niet van toepassing op zogenaamde ‘parallelimport’, d.w.z. op SSD’s waar de eerste import in het Grondgebied werd uitgevoerd door een andere partij dan KIOXIA. KIOXIA behoudt zich het recht voor te bepalen of een SSD al dan niet een parallelimport is. Neem contact op met de leverancier of de winkel waar u dergelijke parallelimport hebt gekocht voor de beschikbare garantie, indien van toepassing.

3. Fabrieksgarantie en garantieperiode van de fabrikant

3.1 KIOXIA garandeert Consumenten die SSD’s hebben gekocht voldoen aan de productspecificaties die zijn gepubliceerd door KIOXIA Corporation onder https://europe.kioxia.com/nl-nl/personal.html.

3.2 De garantieperiode van een SSD wordt vermeld op de verpakking of op de „Lijst van producten die gedekt worden door de garantie voor persoonlijke opslagproducten” (link) en is ofwel drie (3) of vijf (5) jaar vanaf de datum van aankoop door de Consument van de SSD, wat afhankelijk is van het respectievelijke type SSD. Uw originele factuur (aankoopbon), met de datum van aankoop, modelnummer en serienummer van de SSD, is uw bewijs van de aankoopdatum.

3.3 De garantieperiode van een vervangend product is dertig (30) dagen vanaf de vervangingsdatum of de rest van de oorspronkelijke garantieperiode van de vervangende SSD, afhankelijk van wat langer is.

3.4 Aanspraken op basis van deze garantie buiten de garantieperiode worden niet aanvaard.

4. Uitsluiting van Garantie

De Garantieverklaring van deze fabrikant is niet van toepassing

4.1 indien de Consument de SSD gebruikt of anderszins beschikbaar stelt voor apparatuur of systemen die buitengewoon hoog kwaliteits- en/of betrouwbaarheidsniveau vereisen, en/of waarvan een storing of falen verlies van mensenlevens, lichamelijk letsel, ernstige schade aan eigendommen en/of ernstige gevolgen voor het publiek kan veroorzaken („Onbedoeld gebruik”). Zorg ervoor dat de Consument de SSD niet gebruikt of anderszins beschikbaar stelt voor Onbedoeld gebruik. In geval van twijfel, of een bepaald gebruik moet worden geclassificeerd onder de bovenstaande beschrijving als Onbedoeld gebruik is aan KIOXIA. Met uitzondering van specifieke toepassingen zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Garantieverklaring, Onbedoeld gebruik omvat, zonder beperking, apparatuur die wordt gebruikt in nucleaire faciliteiten, apparatuur die wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie, levensreddende en/of levensondersteunende medische apparatuur, apparatuur die wordt gebruikt voor auto’s, treinen, schepen en andere transportmiddelen, verkeerssignaalapparatuur, apparatuur die wordt gebruikt om branden of explosies te beheersen, liften en roltrappen, apparatuur die wordt gebruikt in elektriciteitscentrales, militaire apparatuur en veiligheidsapparatuur;

4.2 op storingen of schade veroorzaakt door of in verband met de volgende gebruiken, toepassingen of apparaten, met uitzondering van die specifieke gebruiken, toepassingen of apparaten die uitdrukkelijk door KIOXIA worden vermeld:

(i) permanente opnameapparatuur zoals opnameapparatuur in auto’s, dashboardcamera’s, black-box camera’s, beveiligings-/bewakingscamera’s; en permanente dataloggingapparatuur- en diensten,

(ii) weergaveapparatuur die audio, beeld of video doorlust zoals digitaal ondertekenen,

(iii) draagbare SSD’s gebruikt als onderdelen die zijn ingebouwd in apparaten of apparatuur door andere personen of entiteiten dan de KIOXIA-groepsmaatschappijen,

(iv) industrieel gebruik, of

(v) elk ander gebruik in een apparaat of apparatuur die de gebruiksvoorwaarden gespecificeerd in de handleiding van de apparaten of apparatuur overschrijdt;

4.3  als de Consument het onderdeelnummer en serienummer van de SSD niet kan tonen of geen bewijs van aankoop van de SSD kan tonen door middel van het overleggen van de aankoopbon;

4.4  als de aankoopdatum of het onderdeelnummer van de SSD ontbreekt of is vervalst;

4.5  als de SSD niet kan worden geïdentificeerd als het product van KIOXIA;

4.6  op storingen of schade veroorzaakt door fysieke schade als gevolg van verkeerd gebruik of opslag van de SSD door de Consument;

4.7  op storingen of schade veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik, veranderingen, wijzigingen of reparatie of aansluiting van kabels door de Consument of een onbevoegde derde partij;

4.8  op storingen of schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, brand, contact met vloeistoffen, aardbevingen of andere externe oorzaken, zoals vuur, zout, gas, aardbevingen, bliksem, wind, orkanen, tyfoons, overstromingen, andere natuurrampen, condensatie, overspanningen, abnormale voltages, andere externe oorzaken of het gebruik van de SSD buiten de gebruiksomgevingen;

4.9 op normale slijtage, inclusief maar niet beperkt tot krassen, deuken of schade aan coatings, beplatingen of plastic van de SSD of kabel;

4.10  op schade veroorzaakt door andere gebeurtenissen die niet te wijten zijn aan KIOXIA.

5. Gevolgen van een beroep op de fabrieksgarantie en uitsluiting van aansprakelijkheid

5.1 De verplichting van KIOXIA onder deze garantie is beperkt tot, naar eigen en exclusief oordeel van KIOXIA, (a) vervanging van de betreffende SSD of (b) terugbetaling van de marktprijs van een gelijkwaardig SSD-product ten tijde van kennisgeving door de consument, op voorwaarde dat de betreffende SSD door deze Garantieverklaring wordt gedekt. De gelijkwaardigheid van een vervangen SSD wordt bepaald door KIOXIA en kan opgeknapte SSD’s bevatten. In het geval van een vervanging van de SSD, zal het vervangende product worden verzonden nadat de betreffende SSD is ontvangen van de Consument. Het vervangende product zal niet vooraf aan de Consument worden toegezonden of uitgeleend.

5.2 KIOXIA is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van materiële of immateriële aard, zoals winstderving, verlies van gegevens of onbeschikbaarheid van de SSD of gerelateerde onderdelen, hetzij directe, indirecte, gevolg-, incidentele of punitieve schade, voortvloeiend uit deze garantie van deze SSD’s of anderszins, bijv. zoals, maar niet beperkt tot, schade of verlies van softwareprogramma’s of andere gegevensdragers of virusaanvallen.

6. Aanspraakprocedure

Om een beroep te doen op de fabrieksgarantie onder deze Garantieverklaring, moet de Consument de winkel benaderen waar hij de SSD oorspronkelijk heeft gekocht. Als dit niet mogelijk is, dient de Consument ofwel onze hotline te bellen onder Tel.: +49-211-5382-71- of een e-mail te schrijven naar kie-support@kioxia.com. KIOXIA’s zakenpartner SYKES Enterprises Support Services B.V. & Co. KG, Roffhausener Landstraße 18D, 26419 Schortens, Duitsland, zal dan het verzoek hanteren en KIOXIA of andere zakenpartners betrekken voor het verwerken van de garantieclaim. Om de garantiestatus te controleren en verder te gaan met de garantieclaim, moet de Consument samen met zijn verzoek – zoals eerder vermeld – de volgende informatie leveren:

  • Serienummer (zie drive-etiket)
  • Modeltype
  • Onderdeelnummer
  • Storingssymptoom (bijv. niet herkend, leesfout)
  • Datum van levering (originele factuurdatum van KIOXIA)
  • Aankoopbewijs

De klantendienst van KIOXIA of één van haar zakenpartners zal het vervangende product naar de Consument verzenden nadat de klantenservice de geretourneerde SSD van de Consument heeft ontvangen en na bevestiging dat aan alle voorwaarden voor een geldige garantieclaim van de Consument is voldaan.

7. Gegevens en andere overgebleven inhoud op de SSD; foutanalyse

KIOXIA is niet aansprakelijk voor Consumenteneigendommen die niet zijn verwijderd van de SSD (bijv. kabels, adapters of opgeslagen media en inhoud).

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Consument om een back-up te maken van alle gegevens die zijn opgeslagen op de SSD en deze te beschermen tegen verlies (bijv. door regelmatige back-ups). KIOXIA is niet aansprakelijk voor verlies van dergelijke gegevens of inhoud.

Het herstellen van gegevens valt niet onder de fabrieksgarantie en maakt geen deel uit van de vervanging van de SSD.

In het kader van het indienen van claims onder deze Garantieverklaring zal een foutanalyse van de geretourneerde SSD (uitsluitend voor interne kwaliteitsverbeteringsdoeleinden van KIOXIA) worden uitgevoerd door KIOXIA of een van haar dochterondernemingen of toeleveranciers buiten de EU. Om een snelle, eenvoudige en succesvolle foutanalyse te garanderen, vraagt KIOXIA u vriendelijk om een volledige back-up te maken van de gegevens die zijn opgeslagen op de SSD, gevolgd door een volledige formattering en verwijdering van alle gegevens die zijn opgeslagen op de SSD, met name alle persoonlijke gegevens, voordat u de SSD terugstuurt naar KIOXIA. In geen geval zijn KIOXIA en haar dochterondernemingen of toeleveranciers aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens tijdens het retourproces van de garantie.

Echter, om wettelijk toestemming te hebben om de foutanalyse uit te voeren in het geval dat de geretourneerde SSD nog steeds (speciale categorieën van) persoonlijke gegevens bevat, vragen wij om uw expliciete toestemming tijdens het retourproces van de garantie voor de verwerking van alle resterende (speciale categorieën van) persoonlijke gegevens. De verwerking tijdens de foutanalyse zal leiden tot het wissen van alle gegevens die op de SSD zijn opgeslagen. De verzonden SSD wordt niet naar u teruggestuurd. Voor meer informatie verwijzen we u naar het relevante KIOXIA privacybeleid (https://europe.kioxia.com/nl-nl/privacy.html) en het retourproces van de garantie.

8. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht in de woonplaats van de Consument, geldt met betrekking tot het toepasselijke recht en bevoegde rechtbank het volgende:

8.1 De voorwaarden van deze Garantieverklaring zijn onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland. Het gebruik van bepalingen inzake conflictenrecht is uitgesloten. Bovendien wordt de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 De wettelijke verblijfplaats van KIOXIA is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen in verband met deze Garantieverklaring.