Informacje dotyczące gwarancji SSD

Oświadczenie gwarancyjne producenta KIOXIA dla:

  • EXCERIA PRO SSD
  • EXCERIA G2 SSD
  • EXCERIA PLUS Portable SSD

1. Ogólne informacje

Oprócz ustawowych praw gwarancyjnych, które Konsument ma zagwarantowane w przypadku wadliwego produktu, KIOXIA Europe GmbH („KIOXIA”) oferuje Klientom, którzy zakupili gwarancję producenta, zgodnie z opisem poniżej („Oświadczenie gwarancyjne”).

Niniejsze Oświadczenie gwarancyjne ma zastosowanie bez uszczerbku dla wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności, takich jak prawo odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialność w przypadku umyślnego/rażącego zaniedbania, lub w przypadku zagrożenia życia, uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu.

„SSD” oznacza w celach niniejszego Oświadczenia gwarancyjnego dowolny produkt wymieniony na następującej stronie internetowej [https://personal.kioxia.com/support].

„Klient” oznacza dla celów niniejszego Oświadczenia gwarancyjnego każdą osobę będącą właścicielem SSD i która zakupiła SSD do celów prywatnych (niekomercyjnych) i używała go do takich celów.

2. Zakres

Niniejsze oświadczenie gwarancyjne obowiązuje dla SSD zakupionych od października 2021 przez Klientów w obszarze geograficznym Europy, w stanie członkostwa Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), Bliskiego Wschodu (w tym Turcji i Izraela) i wszystkich państw na kontynencie afrykańskim, z uwzględnieniem wysp (takich jak Madagaskar) (ogółem ,,Terytorium''). Nie ma to jednak zastosowania do tzw. importu równoległego, tzn. dysków SSD, których pierwszy import do Terytorium został wykonany przez stronę inną niż KIOXIA. Firma KIOXIA zastrzega sobie prawo do ustalenia, czy dysk SSD jest z importu równoległego. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych gwarancji, należy skontaktować się z dystrybutorem lub sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.

3. Gwarancja producenta i okres gwarancji producenta

3.1 Firma KIOXIA gwarantuje konsumentom, którzy zakupili dyski SSD, że są one zgodne z danymi technicznymi produktów opublikowanymi przez firmę KIOXIA Corporation na stronie https://europe.kioxia.com//pl-pl/personal.html.

3.2 Okres gwarancyjny dysku SSD zostanie podany w pakiecie lub na „List of Products Covered the Personal Storage Products Warranty” (link) i jest to trzy (3) lub pięć (5) lat od daty zakupu przez konsumenta SSD, która zależy od danego typu dysku SSD. Oryginalna faktura zakupu (paragon), przedstawiająca datę zakupu, numer modelu i numer seryjny dysku SSD, to dowód daty zakupu.

3.3 Okres gwarancyjny na wymianę produktu wynosi trzydzieści (30) dni od daty wymiany lub pozostałej części pierwotnego okresu gwarancyjnego wymienionego dysku SSD, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

3.4 Roszczenia gwarancyjne wykraczające poza okres gwarancji nie będą przyjmowane.

4. Wykluczenie gwarancji

Niniejsze Oświadczenie gwarancyjne producenta nie ma zastosowania

4.1 jeśli konsument używa lub w inny sposób korzysta z systemu SSD dla każdego wyposażenia lub systemu, które wymagają bardzo wysokich poziomów jakości i/lub niezawodności, i/lub usterki, które mogą spowodować utratę życia człowieka, obrażenia ciała, poważne uszkodzenie mienia i/lub poważne oddziaływania społeczne („Niezakończone użycie”). Upewnij się, że konsument nie używa lub w inny sposób nie udostępnia SSD do użytku niezgodnie z przeznaczeniem. W przypadku wątpliwości, czy konkretne zastosowanie może zostać sklasyfikowane zgodnie z powyższym opisem, jako użytkowanie bez nadzoru, należy do KIOXIA. Z wyjątkiem zastosowań określonych w sposób niepozostawiający wątpliwości w niniejszym Oświadczeniu gwarancyjnym, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem obejmuje, bez ograniczeń, wyposażenie stosowane w energii jądrowej, sprzęt używany w przemyśle lotniczym, w branży związanej z ochroną zdrowia i/lub służbie zdrowia, sprzęt medyczny, sprzęt używany w maszynach samochodowych, pociągach, statkach i innych środkach transportu, sprzęt związany z sygnalizacją drogową, sprzęt do kontroli spalin lub wybuchów, windy i schody ruchome, urządzenia związane z elektrowniami, wyposażeniem wojskowym i urządzenia związane z bezpieczeństwem;

4.2 na usterki lub uszkodzenia spowodowane przez lub w związku z następującymi przykładami zastosowań, aplikacje lub urządzenia z wyjątkiem takich konkretnych zastosowań lub urządzeń, które są wyraźnie określone przez KIOXIA:

(i) urządzenia rejestrujące, takie jak urządzenia nagrywające w samochodzie, kamery deski rozdzielczej, kamery z czarną skrzynką, kamery bezpieczeństwa/monitoringu; oraz urządzenia i usługi do rejestrowania danych,

(ii) wyświetla urządzenia, które wyświetlają pętle dźwiękowe, obraz lub wideo takie jak znak cyfrowy,

(iii) korzysta z przenośnych dysków SSD jako elementów wchodzących w skład lub zawierających urządzenia wyprodukowane przez osoby lub podmioty inne niż firmy z grupy KIOXIA,

(iv) zastosowanie przemysłowe lub

(v) jakiekolwiek inne zastosowanie w urządzeniu lub wyposażeniu przekraczające warunki użytkowania określone w instrukcji dla urządzeń lub wyposażenia;

4.3  jeśli Konsument nie może wskazać numeru części i numeru seryjnego SSD lub nie może okazać dowodu zakupu dysku SSD poprzez okazanie dowodu sprzedaży;

4,4  jeśli brakuje daty zakupu lub numeru części dysku SSD lub został on sfałszowany;

4.5  jeśli dysków SSD nie można zidentyfikować jako produktu KIOXIA;

4.6 w razie awarii lub uszkodzenia powstałego w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z dyskiem SSD;

4.7 za usterki lub uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacjami, naprawą lub podłączeniem przewodów wykonanych przez konsumenta lub osoby nieupoważnione;

4.8 Wystąpiła awaria lub uszkodzenia spowodowane przez wypadek, nadużycie, niewłaściwe użycie, pożar, kontakt z cieczą lub inne zewnętrzne przyczyny, takie jak pożar, sól, gaz, trzęsienie ziemi, błyskawice, wiatr, huragan, tajfun, inne klęski żywiołowe, kondensacje, przepięcie, nietypowe napięcia, inne zewnętrzne przyczyny lub użycie dysku SSD poza środowiskiem pracy;

4.9 do normalnego zużycia, w tym między innymi zarysowania, wgniecenia lub uszkodzenia powłok, płytek lub plastiku dysku SSD albo kabla;

4.10  do szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, których nie można przypisać KIOXIA.

5. Konsekwencje gwarancji producenta oraz wyłączenie odpowiedzialności

5.1 Zobowiązania KIOXIA w ramach niniejszej gwarancji są ograniczone do, przy wyłącznym uznaniu przez firmę KIOXIA, (a) wymiany odpowiednich SSD lub (b) zwrotu ceny rynkowej równoważnego produktu SSD w czasie powiadomienia konsumenta, pod warunkiem, że dany produkt SSD jest objęty niniejszym Oświadczeniem gwarancyjnym. Odpowiednik zastąpionych dysków SSD jest określany przez firmę KIOXIA i może zawierać odnowione dyski SSD. W przypadku wymiany SSD, nowy produkt zostanie wysłany po otrzymaniu odpowiedniego dysku SSD od konsumenta. Produkt wymienny nie zostanie z wyprzedzeniem przekazany lub wypożyczony konsumentowi.

5.2 KIOXIA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie natury materialnej bądź niematerialnej, takiej jak utrata zysków, utrata danych lub nienaruszalność dysków SSD bądź związanych z nimi elementów, bez względu na to czy są bezpośrednie, pośrednie, wtórne, przypadkowe, lub karne, wynikające z tej gwarancji lub w inny sposób, np. na skutek szkód lub uszkodzenia programów albo innych operatorów danych lub ataków wirusów.

6. Proces roszczeń

Aby składać roszczenia w ramach niniejszego Oświadczenia gwarancyjnego, konsument musi zwrócić się do sprzedawcy, od którego oryginalnie zakupił SSD. Jeśli to nie jest możliwe, konsument powinien albo zadzwonić na naszą infolinie pod numer Tel.: +49-211-5382-71-, albo napisać wiadomość e-mail na adres kie-support@kioxia.com. Partner firmy KIOXIA SYKES Enterprises Support Services B.V.& Co. KG, ul. Roffhausener Landstraße 18D, 26419 Schortens, Niemcy, zajmie się rozpatrzeniem żądania i zwróci się do firmy KIOXIA lub innych partnerów w sprawie przetwarzania roszczeń gwarancyjnych. Aby sprawdzić stan gwarancji i postępować zgodnie z roszczeniem gwarancyjnym, konsument musi uwzględnić w żądaniu – jak wskazano wcześniej – następujące informacje:

  • Numer seryjny (patrz etykieta przemiennika)
  • Typ modelu
  • Numer części
  • Objawy awarii (np. brak rozpoznania, błąd odczytu)
  • Data dostawy (oryginalna data faktury od KIOXIA)
  • Dowód zakupu

Obsługa klienta KIOXIA lub jeden z jej partnerów wyśle zastępczy produkt konsumentowi po otrzymaniu zwróconego przez konsumenta produktu SSD oraz po potwierdzeniu, że spełnione są wszystkie warunki ważnego roszczenia gwarancyjnego.

7. Dane i inne treści pozostawione na dysku SSD; Analiza błędu

Firma KIOXIA nie odpowiada za żadne materiały eksploatacyjne, które nie zostały usunięte z dysku SSD (np. kable, adaptery lub zapisane nośniki i zawartość).

Konsument ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych i ochronę wszystkich danych zapisanych na dysku SSD przed utratą (np. przez regularne tworzenie kopii zapasowych). Firma KIOXIA nie ponosi odpowiedzialności za utratę takich danych lub zawartości.

Przywracanie danych nie stanowi części gwarancji producenta, ani wymiany dysku SSD.

W kontekście stwierdzenia roszczeń wynikających z niniejszego Oświadczenia gwarancyjnego, analiza awarii zwróconego dysku SSD (wyłącznie w celach poprawy wewnętrznej jakości KIOXIA) zostanie przeprowadzona przez firmę KIOXIA lub jedną z jej spółek stowarzyszonych lub wykonawców spoza UE. Aby zapewnić szybką, łatwą i pomyślną analizę, firma KIOXIA uprzejmie prosi o wykonanie kopii zapasowej danych zapisanych na dysku SSD, a następnie pełne formatowanie i usunięcie wszystkich danych zapisanych na dysku SSD, w szczególności wszystkich danych osobowych przed przywróceniem SSD do modułu KIOXIA. W żadnym przypadku firma KIOXIA oraz jej firmy stowarzyszone lub podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych podczas procedury zwrotu gwarancyjnego.

Jednakże, aby móc legalnie przeprowadzić analizę w przypadku, gdy zwrócony dysk SSD nadal zawiera (specjalnej kategorii) dane osobowe, podczas przetwarzania zwrotu gwarancyjnego pojawi się żądanie wyraźnej zgody użytkownika na przetwarzanie pozostałych danych osobowych (specjalnej kategorii). Przetwarzanie podczas analizy awarii doprowadzi do całkowitego usunięcia wszystkich danych zapisanych na dysku SSD. Wysłany dysk SSD nie zostanie zwrócony do użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z odpowiednią polityką prywatności KIOXIA (https://europe.kioxia.com/pl-pl/privacy.html) i procedurą zwrotu gwarancyjnego.

8. Governing law, place of jurisdiction

Jeśli dozwolone przez właściwego prawo obowiązujące w miejscu zamieszkania konsumenta, powinno mieć zastosowanie w kategoriach prawa regulującego oraz miejsca jurysdykcji:

8.1 Warunki niniejszego Oświadczenia gwarancyjnego będą podlegać i są skonstruowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Niemiec. Zastosowanie konfliktu przepisów prawa jest wykluczone. Ponadto zastosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest w sposób jasny wykluczone.

8.2 Prawna siedziba KIOXIA będzie miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszego Oświadczenia gwarancyjnego.