Εγγύηση KIOXIA για μονάδες δίσκου στερεάς κατάστασης (SSD)

Κάλυψη της εγγύησης

Η εταιρεία KIOXIA Europe GmbH ("KIOXIA") καλύπτει κάθε ευθύνη λόγω εγγύησης για μονάδες SSD όπως περιγράφεται παρακάτω, ανεξάρτητα από το αν οι μονάδες αυτές έχουν πωληθεί από την εταιρεία Toshiba Electronics Europe ("TEE"), την εταιρεία Toshiba Memory Europe ("TME") ή την εταιρεία KIOXIA Europe GmbH.

Διάρκεια εγγύησης

Επιχειρηματικά SSD: 5 έτη
SSD για Data Center: 5 έτη
SSD για πελάτες: 3 έτη

Η διάρκεια της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς. Το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς (απόδειξη πώλησης), στο οποίο φαίνεται η ημερομηνία αγοράς, ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός της μονάδας SSD, αποτελεί την απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς.

Τεχνική υποστήριξη εντός εγγύησης

Αποτελεί πολιτική της εταιρείας KIOXIA να χειρίζεται θέματα εγγύησης μόνο με απευθείας πελάτες της KIOXIA. Εάν είστε απευθείας πελάτης της εταιρείας KIOXIA, χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους που ακολουθούν για περαιτέρω βοήθεια και ανατρέξτε παρακάτω στους όρους της εγγύησής μας:

kioxia.storrepair.comΘα ανοίξει νέο παράθυρο. για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΑΑ)

activeservice.ruΘα ανοίξει νέο παράθυρο. για τη Ρωσία και τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ)

Εάν δεν είστε απευθείας πελάτης της KIOXIA, χρησιμοποιήστε την εγγύηση στο κατάστημα της αρχικής αγοράς.

Εξαιρέσεις εγγύησης και αποποίηση ευθυνών

Η εγγύηση υπόκειται στις ακόλουθες εξαιρέσεις και περιορισμούς αναφορική με τη δική σας μονάδα SSD:

α) Εξαιρέσεις

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

 1. οποιαδήποτε μονάδα SSD που δεν έχει κατασκευαστεί από ή για την TEE, την TME ή την KIOXIA ή πωλήθηκε σε απευθείας πελάτη που βρίσκεται σε χώρα που δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση (χώρες EMΑΑ, Ρωσία και χώρες της ΚΑΚ).

   

 2. Οποιαδήποτε μονάδα SSD που έχει υποστεί βλάβη ή έχει καταστεί ελαττωματική

   

  (α) εξαιτίας της χρήσης της μονάδας SSD πέρα από την κανονική χρήση για την οποία προορίζεται, της χρήσης της μονάδας SSD κατά παράβαση όσων προβλέπονται στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη μονάδα ή άλλης εσφαλμένης χρήσης, κατάχρησης ή αμέλειας ως προς τη χρήση της μονάδας SSD,
  (β) εξαιτίας της χρήσης εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται ή πωλούνται από την TEE, την TME ή την KIOXIA,
  (γ) εξαιτίας μετατροπής της μονάδας SSD,
  (δ) εξαιτίας εργασιών τεχνικής υποστήριξης από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από την TEE, την TME ή την KIOXIA,
  (ε) εξαιτίας σφάλματος στη μεταφορά ή συσκευασία κατά την επιστροφή της μονάδας SSD ή
  (στ) εξαιτίας σφάλματος στην εγκατάσταση προϊόντων τρίτων (π.χ. καλωδίων).

   

 3. Οποιαδήποτε μονάδα SSD ή εξαρτήματα αυτής όπου οι ετικέτες ή οι σειριακοί αριθμοί έχουν τροποποιηθεί ή καταστεί δυσανάγνωστοι.

 4.  

 5. Aπώλεια ή ζημιά σε δεδομένα (π.χ. εικόνες ή βίντεο, εφεξής, "δεδομένα"). Είστε υπεύθυνοι για την αποθήκευση (δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) οποιωνδήποτε δεδομένων. Κατά συνέπεια, η KIOXIA δεν εγγυάται ούτε καλύπτει οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ζημία που οφείλεται σε απώλεια δεδομένων. Η KIOXIA μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει τη μονάδα SSD που βρίσκεται στην κατοχή της για εκτέλεση υπηρεσιών εγγύησης με μια αντίστοιχη μονάδα SSD, σε περίπτωση που η πρόσβαση στα δεδομένα της αρχικής μονάδας χαθεί μόνιμα.

 6.  

 7. Eύλογη φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων, π.χ. εξαρτημάτων για τα οποία απαιτείται κατά διαστήματα αντικατάσταση στη διάρκεια της κανονικής χρήσης της μονάδας SSD, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των μπαταριών, προσαρμογέων ρεύματος, καλωδίων AC/USB/AV, τηλεχειριστηρίων ή διακοσμητικών εξαρτημάτων.

 8.  

 9. Aισθητικές ζημιές όπως γρατσουνιές και βαθουλώματα, καθώς και γρατσουνισμένα, ξεθωριασμένα ή αποχρωματισμένα καλύμματα και πλαστικά. Η KIOXIA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δαπάνες μεταφοράς/παράδοσης/ασφάλισης, εισαγωγικούς δασμούς, φόρους, τέλη αδειοδότησης και τυχόν χρεώσεις από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου/φαξ που οφείλονται στη βλάβη της μονάδας SSD.

 10.  

 11. Η KIOXIA δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για οποιοδήποτε λογισμικό που παρέχεται μαζί με το προϊόν, καθώς και για την ποιότητα, την απόδοση, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα του εν λόγω λογισμικού για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η KIOXIA δεν εγγυάται ότι οι δυνατότητες που παρέχονται από το λογισμικό θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή ότι η λειτουργία του θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Κατά συνέπεια, εκτός εάν άλλως ορίζεται εγγράφως, το λογισμικό πωλείται "ως έχει".

 12.  

 13. Η εγγύηση της KIOXIA δεν καλύπτει υλικό εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος με ή στη μονάδα SSD.

β) Αποποίηση ευθύνης

Με εξαίρεση τη ρητή εγγύηση που παρέχεται και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία KIOXIA, οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές της ή οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών της δεν παρέχουν καμία εγγύηση για τη μονάδα SSD. Η KIOXIA αποκλείει ρητά οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ρητή ή σιωπηρή, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται εκ του νόμου. Ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισμό ως προς τη γενικότητα του αποκλεισμού, αποκλείονται τυχόν σιωπηροί όροι ως προς την εμπορευσιμότητα, την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή/και τη μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων είτε δυνάμει σύμβασης είτε λόγω αδικοπραξίας. Τυχόν σιωπηρές εγγυήσεις που μπορεί να επιβάλλονται εκ του νόμου περιορίζονται κατά τη διάρκεια ισχύος της ρητής εγγύησης που παρέχεται από την TEE, την TME ή την KIOXIA στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η KIOXIA ή ο προμηθευτής της για (1) βλάβη, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης, ή (2) οποιεσδήποτε ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ή έμμεσων ζημιών, απώλειας επιχειρηματικών κερδών, απώλειας αποταμιεύσεων ή άλλων ειδικών, πρόσθετων, παραδειγματικών ή επακόλουθων ζημιών, είτε προκύψουν από παραβίαση εγγύησης, σύμβασης, αντικειμενική ευθύνη, αδικοπραξία ή άλλως) που προκύψουν από ή οφείλονται στη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των προϊόντων και/ή του εσωκλειόμενου έγγραφου υλικού, ακόμα και αν η KIOXIA, ο προμηθευτής της, ένας εξουσιοδοτημένος από τη KIOXIA εκπρόσωπος, πάροχος υπηρεσιών ή αντιπρόσωπος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή για οποιαδήποτε αξίωση τρίτου. Οποιαδήποτε επιβάρυνση της KIOXIA ή του προμηθευτή της που δεν αποκλείεται θα έχει ως όριο την τιμή αγοράς της μονάδας SSD.