(Ευρωπαϊκοί) Κανονισμοί

RoHS (Περιορισμός χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό)

Η οδηγία RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Περιορισμός χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) 2011/65/ΕΕ και η επέκταση σε τέσσερις ακόμα ουσίες 2015/863 (τροποποίηση του Παραρτήματος II του 2011/65/ΕΕ) προορίζονται για τον περιορισμό της χρήσης ουσιών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Αυτή η οδηγία είναι δεσμευτική εντός της ΕΕ, ενώ και άλλες χώρες μπορεί να έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις RoHS. Διαφορετικά, ισχύουν οι ειδικές για τη χώρα απαιτήσεις σε χώρες εκτός της ΕΕ.

  • Μόλυβδος (0,1%)
  • Υδράργυρος (0,1%)
  • Κάδμιο (0,01%)
  • Εξασθενές χρώμιο (0,1%)
  • Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PBB) (0,1%)
  • Πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1%)
  • Φθαλικός δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρας (DEHP) (0,1%)
  • Φθαλικό βουτυλοβενζύλιο (BBP) (0,1%)
  • Φθαλικό διβουτύλιο (DBP) (0,1%)
  • Φθαλικό διισοβουτύλιο (DIBP) (0,1%)

Αποτελεί πολιτική της KIOXIA να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με τρόπο συνεπή προς τις ορθές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς. Μέσω της χρήσης του σχεδιασμού και των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης πραγματοποιούνται συνεχώς βελτιώσεις για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση της χρήσης περιβαλλοντικά ευαίσθητων υλικών.

Όλα τα προϊόντα που διαθέτει η KIOXIA στην ευρωπαϊκή αγορά είναι συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS.

REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων)

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων) 1907/2006 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007 σε όλη την Ευρώπη.

Με βάση τη δέσμευση της KIOXIA να θέτουμε ως προτεραιότητα το περιβάλλον σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, ώστε να προστατεύουμε την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, καθώς και τους φυσικούς πόρους του κόσμου, η KIOXIA υποστηρίζει το γενικό στόχο του REACH και δεσμεύεται να συμμορφώνεται και να εκπληρώνει όλες τις νομικές υποχρεώσεις, ενώ δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες μας πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες στα προϊόντα μας, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.

Από τις 5 Ιανουαρίου 2021, κάθε εταιρεία είναι επίσης υποχρεωμένη να δηλώνει όλα τα προϊόντα που περιέχουν την ουσία SVHC σε μια βάση δεδομένων της ΕΕ που ονομάζεται SCIP, η οποία έχει καθιερωθεί από τον ECHA. Κατόπιν αιτήματος, η KIOXIA μπορεί να παράσχει τον αριθμό αναφοράς SCIP (ουσίες ενδιαφέροντος σε προϊόντα) για κάθε σχετικό προϊόν.

ΑΗΗΕ (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Η χρήση του συμβόλου του "διαγραμμένου κάδου" με τους τροχούς στην ετικέτα του προϊόντος υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα συμβάλλετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική διοίκηση στην πόλη σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ

Η οδηγία ΑΗΗΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 2012/19/ΕΕ έχει ως στόχο την προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας μέσω της συνετής χρήσης των φυσικών πόρων και της υιοθέτησης στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων που εστιάζουν στην ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Κάθε κράτος-μέλος έχει θεσπίσει μια ειδική για κάθε χώρα νομοθεσία με βάση την οδηγία της ΕΕ. Η ευθύνη των κατασκευαστών ή των εισαγωγέων θα περιλαμβάνει την εκπλήρωση των απαιτήσεων σήμανσης, την παροχή πληροφοριών στους τελικούς χρήστες, τις εγκαταστάσεις καναλιών και θεραπείας, τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υποδομής συλλογής, την υποβολή δεδομένων πωλήσεων και ανάκτησης και τη χρηματοδότηση του κόστους των ΑΗΗΕ σε χώρες όπου τα προϊόντα μας εμπίπτουν μόνο στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΑΗΗΕ.

Η KIOXIA συνεργάζεται με ομάδες σχεδιασμού, προμηθευτές και άλλους συνεργάτες για να καθορίσει στρατηγικές στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων μας. Η KIOXIA ίδρυσε ένα τοπικό περιβαλλοντολογικό τμήμα υπεύθυνο για την εφαρμογή των ΑΗΗΕ στην Ευρώπη. Η KIOXIA είναι καταχωρισμένο στη Γερμανία (Stiftung EAR) και οι αντίστοιχοι εισαγωγείς είναι καταχωρισμένοι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Γερμανίας.

Η KIOXIA Europe GmbH έχει αριθμό μητρώου: DE 35680767