Yönetmelik (Avrupa)

RoHS (Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması)

Avrupa Birliği (AB) RoHS direktifi (Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) 2011/65/EU ve 2015/863’te dört maddeye daha yapılan genişletilme (2011/65/EU sayılı Ek II’de yapılan değişiklikler) insan sağlığı veya çevre için risk oluşturabilecek maddelerin kullanımını sınırlamayı amaçlamaktadır.

Bu direktif AB içinde bağlayıcıdır ancak diğer ülkeler de RoHS gerekliliklerini uyarlamış olabilir. Aksi takdirde, AB dışındaki ülkelerdeki ülkeye özgü gereklilikler geçerlidir.

  • Kurşun (%0,1)
  • Cıva (%0,1)
  • Kadmiyum (%0,01)
  • Altı değerlikli krom (%0,1)
  • Polibromlu bifeniller (PBB) (%0,1)
  • Polibromlu difenil eterler (PBDE) (%0,1)
  • Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) (%0,1)
  • Bütil benzil ftalat (BBP) (%0,1)
  • Dibütil ftalat (DBP) (%0,1)
  • Diizobütil ftalat (DIBP) (%0,1)

KIOXIA'nın politikası, işi sağlam çevre yönetimi uygulamalarıyla tutarlı bir şekilde yürütmek ve yürürlükteki çevre yasa ve yönetmeliklerine uymaktır. Tasarım ve en iyi yönetim uygulamalarının kullanımı yoluyla, doğal kaynakları korumak ve çevreye duyarlı malzemelerin kullanımını en aza indirmek için sürekli olarak iyileştirmeler yapılmaktadır.

KIOXIA'nın Avrupa pazarına sunduğu tüm ürünler RoHS direktifinin gerekliliklerine uygundur.

REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması)

Avrupa REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) yönetmeliği 1907/2006, 1 Haziran 2007 tarihinde Avrupa çapında yürürlüğe girmiştir.

KIOXIA'nın insanların güvenliğini ve sağlığını ve dünyanın doğal kaynaklarını korumak için tüm iş faaliyetlerimizde çevreye olan ilgiyi öncelik haline getirme taahhüdüne dayalı olarak KIOXIA, REACH'in genel hedefini desteklemektedir ve tüm yasal yükümlülüklere uymayı ve bunları yerine getirmeyi taahhüt etmektedir. Ayrıca REACH yönetmeliğine göre ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında müşterilerimize bilgi sağlamayı kabul etmektedir.

5 Ocak 2021'den itibaren her şirket, SVHC maddesi içeren tüm ürünleri ECHA tarafından oluşturulan SCIP adı verilen AB veri tabanında beyan etmekle yükümlüdür. Talep üzerine KIOXIA, ilgili her ürün için SCIP (Ürünlerdeki Önem Arz Eden Maddeler) referans numarasını sağlayabilir.

WEEE (Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları)

Ürün etiketinde "çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu" simgesinin kullanılması, bu ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Bu ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün uygunsuz atık muamelesinden kaynaklanabilecek, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen kentinizdeki yerel ofise, evsel atık imha hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

AB WEEE Direktifi

Avrupa Birliği (AB) WEEE direktifi (Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları) 2012/19/AB, doğal kaynakların ihtiyatlı kullanımı, geri dönüşümü ve yeniden kullanımına odaklanan atık yönetimi stratejilerinin benimsenmesi yoluyla küresel çevreyi ve insan sağlığını korumayı amaçlamaktadır. Her üye devlet, AB direktifine dayalı ülkeye özel bir mevzuat oluşturmuştur. Üreticilerin veya ithalatçıların sorumluluğu, etiketleme gerekliliklerini karşılamayı, son kullanıcılara, kanal ve arıtma tesislerine bilgi sağlamayı, toplama altyapısının kullanılabilirliğini sağlamayı, satış ve geri kazanım verilerini sunmayı ve ürünlerimizin yalnızca WEEE direktifi kapsamına girdiği ülkelerde WEEE maliyetlerini finanse etmeyi içerecektir.

KIOXIA, ürünlerimizin kullanım ömrü sonu stratejilerini belirlemek için tasarım ekipleri, tedarikçiler ve diğer ortaklarla birlikte çalışmaktadır. KIOXIA, Avrupa'da WEEE uygulamasından sorumlu yerel bir çevre departmanı kurmuştur. KIOXIA Almanya'da kayıtlıdır (Stiftung EAR) ve ilgili ithalatçılar Almanya dışında diğer Avrupa ülkelerinde de kayıtlıdır.

KIOXIA Europe GmbH'nin kayıt numarası: DE 35680767