Gwarancja KIOXIA na dyski półprzewodnikowe (SSD)

Zakres gwarancji

KIOXIA Europe GmbH ("KIOXIA") pokrywa całą odpowiedzialność gwarancyjną za dyski SSD, jak opisano poniżej, bez względu na to, czy zostały one sprzedane przez Toshiba Electronics Europe ("TEE"), Toshiba Memory Europe ("TME") czy KIOXIA Europe GmbH.

Czas trwania okresu gwarancji

Dyski SSD klasy korporacyjnej: 5 lat
Dyski SSD do centrów danych: 5 lat
Dyski SSD dla klientów: 3 lata

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Oryginalna faktura zakupu (paragon sprzedaży) zawierająca datę zakupu, numer modelu i numer seryjny dysku SSD stanowi dowód daty zakupu.

Uzyskiwanie serwisu gwarancyjnego

Zasadą firmy KIOXIA jest rozwiązywanie problemów gwarancyjnych tylko z bezpośrednimi klientami firmy KIOXIA. Jeśli jesteś bezpośrednim klientem firmy KIOXIA, skorzystaj z poniższych łączy w celu uzyskania dalszej pomocy i zapoznaj się z warunkami gwarancji poniżej:

kioxia.storrepair.comOtworzy się nowe okno. dla regionu EMEA

activeservice.ruOtworzy się nowe okno. dla Rosji i krajów WNP

Jeśli nie jesteś bezpośrednim klientem firmy KIOXIA, skorzystaj z gwarancji w miejscu pierwotnego zakupu.

Wyłączenia gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności

Gwarancja na dysk SSD podlega następującym wyłączeniom i ograniczeniom:

a) Wyłączenia

Gwarancja nie obejmuje:

 1. wszystkich dysków SSD niewyprodukowanych przez lub dla firmy TEE, TME lub KIOXIA, lub sprzedanych bezpośredniemu klientowi w kraju nieobjętym niniejszą gwarancją (kraje EMEA, Rosja i WNP).

   

 2. Wszystkich dysków SSD, które zostały uszkodzone lub stały się niesprawne:

   

  (a) w wyniku korzystania z dysku SSD w sposób inny niż w jego przeznaczeniem, nieużywania dysku SSD zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi lub innego niewłaściwego użycia, nadużycia lub zaniedbania w stosunku do niego;
  (b) w wyniku użycia części niewyprodukowanej lub niesprzedanej przez TEE, TME lub KIOXIA;
  (c) poprzez modyfikację dysku SSD;
  (d) w wyniku świadczenia usług przez osoby inne niż TEE, TME lub KIOXIA;
  (e) poprzez niewłaściwy transport lub pakowanie podczas zwrotu dysku SSD lub
  (f) poprzez niewłaściwą instalację produktów innych firm (np. przewodów).

   

 3. Wszelkich dysków SSD lub ich części, których etykiety lub numery seryjne zostały zmodyfikowane, lub stały się nieczytelne.

 4.  

 5. Utrata jakichkolwiek danych lub ich uszkodzenie (np. zdjęć lub filmów, "danych"). Użytkownik jest odpowiedzialny za zapisywanie (tworzenie kopii zapasowej) wszelkich danych. W związku z tym firma KIOXIA nie gwarantuje ani nie pokrywa żadnych strat finansowych czy innych, spowodowanych utratą danych. Firma KIOXIA może zdecydować się na wymianę dysku SSD przesłanego w ramach usług gwarancyjnych na równoważny dysk SSD w przypadku, gdy dysk SSD może stać się dla użytkownika nieosiągalny.

 6.  

 7. Normalne zużycie części zużywalnych, tj. części wymagających okresowej wymiany w trakcie normalnego użytkowania dysku SSD, w tym między innymi akumulatorów, adapterów AC, przewodu AC/USB/AV, pilota zdalnego sterowania lub części odpowiedzialnych za wygląd.

 8.  

 9. Uszkodzenia kosmetyczne, takie jak zadrapania i wgniecenia, zarysowania, blaknięcie lub odbarwienie pokryw i tworzyw sztucznych. Firma KIOXIA nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty transportu/dostawy/ubezpieczenia, cła importowe, podatki, opłaty licencyjne i wszelkie opłaty za komunikację telefonicznej/faksowej wynikłe z awarii dysku SSD.

 10.  

 11. Firma KIOXIA nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących jakiegokolwiek oprogramowania w pakiecie, jego jakości, wydajności, przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu. Firma KIOXIA nie gwarantuje również, że funkcje zawarte w oprogramowaniu spełnią Państwa wymagania ani że działanie będzie nieprzerwane i wolne od błędów. W związku z tym, o ile nie określono inaczej na piśmie, oprogramowanie jest sprzedawane "w stanie, w jakim jest".

 12.  

 13. Gwarancja KIOXIA nie obejmuje żadnego sprzętu podłączonego do dysku SSD.

b) Wyłączenie gwarancji

Z wyjątkiem udzielonej wyraźnej gwarancji i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma KIOXIA, jej autoryzowani sprzedawcy ani autoryzowani usługodawcy nie udzielają żadnych gwarancji na dysk SSD. Firma KIOXIA wyraźnie wyłącza w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelką inną odpowiedzialność, wyraźną lub dorozumianą. W szczególności, ale bez ograniczeń dla ogólnego charakteru wyłączenia, wszelkie dorozumiane warunki dotyczące przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i/lub nienaruszania praw osób trzecich są wyłączone, niezależnie od tego, czy mają charakter kontraktowy, czy deliktowy. Wszelkie dorozumiane gwarancje, które mogą być nałożone przez prawo, są ograniczone do warunków gwarancji wyraźnej udzielonej przez TEE, TME lub KIOXIA w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku KIOXIA ani jej dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za (1) uszkodzenie ani utratę danych lub wymiennych nośników danych, lub (2) jakichkolwiek szkód (w tym szkód bezpośrednich lub pośrednich, utratę zysków biznesowych, utracone oszczędności lub inne specjalne, przypadkowe, odszkodowania retorsyjne lub wynikowe, niezależnie od tego, czy dotyczą naruszenia gwarancji, kontraktu, odpowiedzialności gwarancyjnej, deliktu czy innych) związane lub wynikające z użycia, lub niemożności użycia produktów i/lub załączonych materiałów pisemnych, nawet jeśli KIOXIA, jej dostawca, upoważniony przedstawiciel firmy KIOXIA, usługodawca lub dealer został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. Wszelka odpowiedzialność firmy KIOXIA lub jej dostawcy, która nie jest wyłączona, będzie ograniczona do ceny zakupu dysku SSD.