Regulacje Europejskie

RoHS (ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) RoHS (w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) 2011/65/UE oraz jej rozszerzenie o cztery dodatkowe substancje 2015/863 (zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE) mają na celu ograniczenie stosowania substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.

Dyrektywa ta jest wiążąca w UE, ale inne kraje mogły również przyjąć wymagania RoHS. W przeciwnym razie zastosowanie mają specyficzne dla danego kraju wymagania dotyczące krajów spoza UE.

  • Ołów (0,1%)
  • Rtęć (0,1%)
  • Kadm (0,01%)
  • Sześciowartościowy chrom (0,1%)
  • Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)
  • Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1%)
  • Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) (0,1%)
  • Ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1%)
  • Ftalan dibutylu (DBP) (0,1%)
  • Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1%)

Polityka firmy KIOXIA zakłada prowadzenie działalności w sposób zgodny z dobrymi praktykami zarządzania środowiskowego oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Dzięki wykorzystaniu projektowania i najlepszych praktyk zarządzania nieustannie wprowadza się ulepszenia w celu ochrony zasobów naturalnych i zminimalizowania wykorzystania materiałów wrażliwych pod względem środowiskowym.

Wszystkie produkty, które KIOXIA wprowadza na rynek europejski, są zgodne z wymogami dyrektywy RoHS.

REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenie w zakresie chemikaliów)

Europejskie rozporządzenie REACH ( sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) nr 1907/2006 weszło w życie 1 czerwca 2007 r. w całej Europie.

Wychodząc od zobowiązania firmy KIOXIA do stawiania troski o środowisko jako priorytetu we wszystkich działaniach biznesowych, w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a także zasobów naturalnych na całym świecie KIOXIA wspiera ogólny cel rozporządzenia REACH i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zobowiązań prawnych oraz do przekazywania naszym klientom informacji na temat substancji chemicznych zawartych w naszych produktach zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Od 5 stycznia 2021 r. każda firma jest ponadto zobowiązana do zadeklarowania wszystkich produktów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawie (SVHC) w bazie danych UE o nazwie SCIP, utworzonej przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). Na żądanie KIOXIA może podać numer referencyjny SCIP (substancje wzbudzające obawy w produktach) dla każdego produktu, którego dotyczy ta kwestia.

WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Użycie symbolu "przekreślonego, kołowego kontenera na odpady" na etykiecie produktu wskazuje, że tego produktu nie wolno traktować jako odpadów z gospodarstw domowych. Dbając o prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami z tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy, zakładem utylizacji odpadów komunalnych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Dyrektywa UE WEEE

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) nr 2012/19/UE ma na celu ochronę środowiska globalnego i zdrowia ludzkiego poprzez rozważne wykorzystanie zasobów naturalnych i przyjęcie strategii zarządzania odpadami, które koncentrują się na recyklingu i ponownym wykorzystaniu. Poszczególne państwa członkowskie ustanowiły prawodawstwo właściwe dla danego kraju w oparciu o dyrektywę UE. Odpowiedzialność producentów lub importerów będzie obejmować spełnianie wymogów dotyczących etykietowania, dostarczanie informacji użytkownikom końcowym, kanałom i zakładom przetwarzania, zapewnienie dostępności infrastruktury zbierania odpadów, przesyłanie danych dotyczących sprzedaży i odzyskiwania odpadów oraz finansowanie kosztów odpadów WEEE w krajach, w których nasze produkty podlegają wyłącznie dyrektywie WEEE.

KIOXIA współpracuje z zespołami projektowymi, dostawcami i innymi partnerami w celu określenia strategii wycofania naszych produktów z eksploatacji. KIOXIA utworzyła lokalny dział ds. ochrony środowiska odpowiedzialny za wdrożenie dyrektywy WEEE w Europie. KIOXIA jest zarejestrowana w Niemczech (Stiftung EAR), a odpowiedni importerzy są zarejestrowani w krajach europejskich innych niż Niemcy.

KIOXIA Europe GmbH ma numer rejestracyjny: DE 35680767