Regulamin

A. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (GTCSD) firmy KIOXIA Europe GmbH

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2022 r.

Szanowny kliencie,

Wszelka sprzedaż produktów KIOXIA Europe GmbH podlega [i] warunkom umowy (ramowej), takiej jak Umowa zakupu lub Umowa dystrybucji – jeśli zostaną one oddzielnie uzgodnione między nami – lub [ii] ogólnym warunkom sprzedaży i dostawy firmy KIOXIA Europe GmbH, które można znaleźć poniżej:

(obowiązują od 1 stycznia 2022 r.)

B. Warunki korzystania z witryny internetowej

KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY, AKCEPTUJESZ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE WARUNKI, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY.

Treści na stronie

Materiały udostępniane na tej stronie, w tym materiały na stronach, do których łącza są bezpośrednio lub pośrednio dostępne z tej stronie, są dostarczane w "takiej formie, w jakiej są" bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego lub nienaruszalności. Nie gwarantujemy, że materiały będą wolne od błędów i wirusów, zniesławiających, obraźliwych i innych szkodliwych treści. Użytkownik ponosi całkowity koszt wszelkich niezbędnych serwisów, napraw i działań korygujących. Niniejsza strona może również zawierać publikacje z niedokładnościami technicznymi lub błędami typograficznymi, które będą poprawiane w miarę ich odkrywania według wyłącznego uznania KIOXIA. Ponadto od czasu do czasu wprowadzane są zmiany w informacjach zawartych w drukowanych wersjach takich publikacji. Te poprawki i zmiany mogą zostać uwzględnione na tej stronie wcześniej lub później.

Łącza do stron

Materiały, do których można uzyskać dostęp na podlinkowanych stronach nie są utrzymywane przez nas i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treści. Wszelkie odniesienia z nazwy do podlinkowanej strony lub jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usług innej firmy nie stanowią ani nie sugerują jej poparcia przez nas, a użytkownik bierze na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z niej.

Odpowiedzialność

W żadnym wypadku ani my, ani podmioty stowarzyszone, personel, agenci ani dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, domniemane, następcze lub inne (w tym między innymi utratę zysków, utratę przychodów lub podobne straty gospodarcze), czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, czy w inny sposób, wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów dostępnych w tej witrynie lub dowolnej witrynie, do której prowadzą łącza, nawet jeśli zostaniemy poinformowani o takiej możliwości, ani w przypadku jakichkolwiek roszczeń przez stronę trzecią.

Użytek własny

Użytkownik zgadza się korzystać z tej strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik może pobrać jedną kopię informacji znajdujących się na tej stronie na jeden komputer wyłącznie do niekomercyjnego, wewnętrznego użytku własnego. Nie wolno kopiować, wykorzystywać, modyfikować, przesyłać, rozpowszechniać, odtwarzać kodu źródłowego ani w żaden inny sposób wykorzystywać materiałów chronionych prawem autorskim i zastrzeżonych dostępnych na tej stronie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez ich odpowiedniego właściciela (właścicieli). Korzystanie z oprogramowania dostępnego do pobrania z witryny podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej dołączonej do oprogramowania lub towarzyszącej mu. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe na tej stronie są znakami odpowiednich właścicieli, a ich nieupoważnione wykorzystanie jest surowo zabronione.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się bronić, chronić i zwolnić z odpowiedzialności nas i nasze podmioty stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, szkód i wydatków (w tym opłat prawnych) wynikających z korzystania z tej strony przez użytkownika.

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu. Miejscem jurysdykcji jest Düsseldorf.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawami autorskimi i są chronione światowymi prawami autorskimi oraz postanowieniami traktatów. Żadne logo, grafika, tekst, dźwięk lub obraz z tej strony internetowej nie mogą być kopiowane, powielane, modyfikowane, publikowane, przesyłane, postowane, przesyłane ani rozpowszechniane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy KIOXIA. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie firma KIOXIA nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw do jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani informacji stanowiących tajemnicę handlową.

KIOXIA, BiCS FLASH, XL-FLASH, XFMEXPRESS, KumoScale, EXCERIA, EXCERIA PRO, TransMemory, TransMemory-EX i FlashAir są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy KIOXIA Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi i/lub znakami usługowymi ich odpowiednich właścicieli.