(Europese) verordeningen

BGS-norm (beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur)

De BGS-norm van de Europese Unie (EU) (beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) 2011/65/EU en de uitbreiding tot nog eens vier stoffen 2015/863 (gewijzigde Bijlage II van 2011/65/EU) zijn bedoeld om het gebruik van stoffen die risico's kunnen vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu te beperken.

Deze richtlijn is bindend binnen de EU, maar een ander land heeft mogelijk ook de RoHS-normen aangepast. Zo niet zijn de land-specifieke vereisten voor landen buiten de EU van toepassing.

  • Lood (0,1%)
  • Kwik (0,1%)
  • Cadmium (0,01%)
  • Hexavalent chroom (0,1%)
  • Polybroombifenylen (PBB) (0,1%)
  • Polybroomdifenylethers (PBDE) (0,1%)
  • Bis(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP) (0,1 %)
  • Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1 %)
  • Dibutylftalaat (DBP) (0,1 %)
  • Diisobutylftalaat (DIBP) (0,1 %)

Het is het beleid van KIOXIA om zaken te doen conform goede milieubeheerpraktijken en om te voldoen aan de toepasselijke milieuwet- en regelgeving. Door het gebruik van design en beste managementpraktijken worden voortdurend verbeteringen aangebracht om natuurlijke hulpbronnen te behouden en het gebruik van milieugevoelige materialen te minimaliseren.

Alle producten die KIOXIA op de Europese markt brengt, zijn in overeenstemming met de eisen van de RoHS-norm.

REACH (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)

De Europese REACH-verordening (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) 1907/2006 is in Europa op 1 juni 2007 in werking getreden.

Op basis van KIOXIA's inzet om de zorg voor het milieu als prioriteit te stellen bij al onze bedrijfsactiviteiten om de veiligheid en gezondheid van mensen en de natuurlijke hulpbronnen van de wereld te beschermen, ondersteunt KIOXIA het algemene doel van REACH en zet het zich in om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Ook zet het zich in om onze klanten informatie te verstrekken over de chemische stoffen in onze producten volgens de REACH-verordening.

Sinds 5 januari 2021 is elke onderneming bovendien verplicht om alle producten die SVHC-stoffen bevatten, op te geven in een door ECHA opgerichte EU-databank met de naam SCIP. Op verzoek kan KIOXIA voor elk betrokken product het SCIP-referentienummer (mogelijk gevaarlijke stoffen in producten) verstrekken.

AEEA (afval van elektrische en elektronische apparatuur)

Het gebruik van het pictogram met een "doorgestreepte afvalbak" op het productetiket geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw lokale stadskantoor, uw huishoudelijke afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

EU AEEA-richtlijn

De AEEA-richtlijn (afval van elektrische en elektronische apparatuur) 2012/19/EU van de Europese Unie (EU) is bedoeld om het wereldwijde milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door het verstandige gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de invoering van afvalbeheerstrategieën die zich richten op recycling en hergebruik. Elke lidstaat heeft een land-specifieke wetgeving vastgesteld op basis van de EU-richtlijn. De verantwoordelijkheid van fabrikanten of importeurs omvat het voldoen aan de etiketteringsvereisten, het verstrekken van informatie aan eindgebruikers, kanaal- en behandelingsfaciliteiten, het waarborgen van de beschikbaarheid van verzamelinfrastructuur, het indienen van verkoop- en herstelgegevens en het financieren van AEEA-kosten in landen waar onze producten alleen binnen het toepassingsgebied van de AEEA-richtlijn vallen.

KIOXIA werkt samen met ontwerpteams, leveranciers en andere partners om strategieën voor het einde van de levensduur van onze producten te bepalen. KIOXIA heeft een lokale milieuafdeling opgericht die verantwoordelijk is voor de implementatie van AEEA in Europa. KIOXIA is geregistreerd in Duitsland (Stiftung EAR) en de respectievelijke importeurs zijn geregistreerd in andere Europese landen dan Duitsland.

KIOXIA Europe GmbH heeft het registratienummer: DE 35680767