SSD informatie over garantie

KIOXIA-fabrieksgarantie ("Garantie") voor Solid State Drives

Wat dekt de garantie

KIOXIA garandeert dat alle KIOXIA solid state drives ("SSD") die voor het eerst aan een eindgebruiker worden verkocht, bij normaal gebruik vrij zijn van defecten wat betreft de onderdelen en afwerking.

DEZE GARANTIE GELDT (AFHANKELIJK VAN HET BETREFFENDE PRODUCT, ZIE HIERONDER) VOOR (I) DRIE (3) OF VIJF (5) JAAR VANAF DE DATUM VAN AANKOOP IN DE ORIGINELE VERZEGELDE VERPAKKING OF (II) VOOR DE PERIODE TOT DE "RESTERENDE LEVENSDUUR" NUL BEDRAAGT, AL NAARGELANG WELKE PERIODE HET KORTST IS. Het "Percentage Resterende Levensduur" vindt u via de "Health"-meter van de SSD Utility voor KIOXIA-producten, die beschikbaar is op "personal.kioxia.com/support/".

Duur van de garantieperiode

– EXCERIA PLUS SSD, EXCERIA PLUS G2 SSD en EXCERIA SSD: maximaal 5 jaar
– EXCERIA SATA SSD: maximaal 3 jaar

De garantieperiode start op de datum van aankoop. Uw originele aankoopfactuur (kasbon) met de datum van aankoop, het modelnummer en het serienummer van de SSD vormt uw bewijs van de aankoopdatum.

Deze Garantie omvat een carry-in-garantieservice en is enkel geldig in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) waar KIOXIA of haar geautoriseerde serviceproviders gevestigd zijn. in sommige delen van sommige landen wordt een ophaal- en retourgarantieservice aangeboden. U kunt uw claim voor uw defecte SSD online indienen via de website:https://www.storrepair.com/kioxia/.Een nieuw scherm open.

Als deze Garantie van toepassing is, dient de klant contact op te nemen met de SSD-provider (de plaats waar het toestel oorspronkelijk werd gekocht). Deze zal ervoor zorgen dat het RMA-proces wordt gestart en afgehandeld met de eindklant.

Deze Garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Garantie-uitsluitingen en disclaimer

De Garantie met betrekking tot uw SSD is onderworpen aan de volgende uitsluitingen en beperkingen:

a) Uitsluitingen

De Garantie geldt niet voor:

 1. een SSD die niet is vervaardigd door of voor KIOXIA of is verkocht aan een eindgebruiker in een land dat niet onder deze Garantie valt;
 2. een SSD die beschadigd of defect is geraakt:

  (a) als gevolg van een ander gebruik van de SSD dan het normale beoogde gebruik, het niet gebruiken van de SSD in overeenstemming met de gebruikershandleiding die bij de SSD is gevoegd, of ander misbruik, foutief gebruik of onzorgvuldig gebruik van de SSD;
  (b) als gevolg van het gebruik van onderdelen die niet door KIOXIA zijn vervaardigd of verkocht;
  (c) als gevolg van wijzigingen aan de SSD;
  (d) als gevolg van onderhoud door iemand anders dan KIOXIA;
  (e) als gevolg van onjuist vervoer of onjuiste verpakking bij het retourneren van de SSD aan de ASP; of
  (f) als gevolg van een onjuiste installatie van producten van derden(bijvoorbeeld kabels).

 3. een SSD of onderdelen ervan waarvan de labels of serienummers zijn gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt;

 4. verlies van of schade aan gegevens (bijv. foto's of video's, "data"). U bent verantwoordelijk voor het opslaan (de back-up) van gegevens. Om die reden biedt KIOXIA geen garantie of dekking voor financieel of ander verlies veroorzaakt door gegevensverlies. KIOXIA kan ervoor kiezen om de SSD die binnen de garantie werd ingediend te vervangen door een geproduceerde of evenwaardige SSD, de geretourneerde SSD kan permanent ontoegankelijk zijn voor u;

 5. gewone slijtage van consumptiegoederen, d.w.z. onderdelen die tijdens het normale gebruik van de SSD periodiek vervangen moeten worden, inclusief en zonder beperking, batterijen, AC-adapters, AC/USB/AV-kabel, afstandsbedieningen of uiterlijke onderdelen.

 6. uiterlijke beschadigingen zoals krassen en deuken, bekraste, verbleekte of verkleurde bedekking en kunststoffen. KIOXIA is niet aansprakelijk voor eventuele transport-/leverings-/verzekeringskosten, invoerrechten, belastingen, licentiekosten en eventuele kosten van telefoon- en faxcommunicatie als gevolg van het uitvallen van de SSD;

 7. KIOXIA biedt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, voor gebundelde software, de kwaliteit, prestaties, verhandelbaarheid of geschiktheid ervan voor een bepaald doel. Evenmin garandeert KIOXIA dat de functies in de software aan uw eisen voldoen of dat de werking ononderbroken of foutloos verloopt. Als gevolg hiervan wordt de software, tenzij schriftelijk anders vermeld, "as is" verkocht;

 8. de KIOXIA-Garantie dekt geen hardware die is aangesloten op/op de SSD.

b) Afstand van Garantie

Behalve de uitdrukkelijke garantie die wordt verleend en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geven KIOXIA, haar geautoriseerde wederverkopers of geautoriseerde serviceproviders geen garantie of waarborg voor uw SSD. KIOXIA sluit uitdrukkelijk elke andere aansprakelijkheid, expliciet of impliciet, uit voor zover de wet dit toestaat. In het bijzonder, maar zonder beperking tot de algemeenheid van de uitsluiting, zijn alle impliciete voorwaarden met betrekking tot de verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en/of het niet schenden van rechten van derden uitgesloten, hetzij contractueel, hetzij op grond van een onrechtmatige daad. Mogelijke impliciete garanties die door de wet worden opgelegd, zijn beperkt in de tijd tot de duur van de uitdrukkelijke garantie die door KIOXIA wordt gegeven, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is KIOXIA of haar leverancier in geen geval aansprakelijk voor (1) schade aan of verlies of beschadiging van gegevens of verwijderbare opslagmedia, of (2) elke mogelijke schade (inclusief directe of indirecte schade, zakelijke winstderving, gemiste besparingen of andere bijzondere, incidentele, exemplaire of gevolgschade, ongeacht of deze het gevolg is van een inbreuk op de garantie, contact, risicoaansprakelijkheid, onrechtmatige daad of anders) die voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de producten en/of het bijgevoegde schriftelijke materiaal, zelfs als KIOXIA, haar leverancier, een geautoriseerde KIOXIA-vertegenwoordiger, serviceprovider of verkoper op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of van een vordering van een derde partij. Elke aansprakelijkheid van KIOXIA of haar leverancier die niet is uitgesloten, is beperkt tot de aankoopprijs van de SSD.

Verkrijgen van een garantieservice

Uw KIOXIA-garantie omvat een carry-in-garantieservice. Op de garantieservice zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1.  Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw SSD voor belangrijke tips over de werking en het oplossen van problemen met uw SSD.

 2. Noteer het modelnummer en serienummer van de SSD en geef een beschrijving van het probleem (bijvoorbeeld foutmeldingen die op het scherm verschijnen), evenals een aankoopbewijs. Neem voor meer informatie over het KIOXIA-assortiment van externe en interne opslagoplossingen contact op met uw verkoper of ga naar de KIOXIA-website: https://europe.kioxia.com/nl-nl/contact.html .

Als u een defect KIOXIA-product hebt en u wilt aanspraak maken op garantie, neem dan contact op met onze Europese klantenservice:

+49 (0) 211 5382 71 71