Informacje dotyczące gwarancji dysków SSD

Gwarancja producenta KIOXIA („Gwarancja”) na dyski SSD

Pokrycie gwarancją

KIOXIA gwarantuje, że wszystkie dyski półprzewodnikowe KIOXIA („SSD”), które zostały po raz pierwszy sprzedane użytkownikowi końcowemu, są wolne od wad komponentów i wykonania podczas normalnego użytkowania.

NINIEJSZA GWARANCJA OBOWIĄZUJE (I) TRZY (3) LUB PIĘĆ (5) LAT (W ZALEŻNOŚCI OD DANEGO PRODUKTU, PATRZ PONIŻEJ) OD DATY ZAKUPU W ORYGINALNYM, ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU LUB (II) PRZEZ OKRES CZASU DO MOMENTU, GDY „POZOSTAŁY OKRES PROCENTOWY” (ŻYCIA TZN. UŻYTKOWANIA) BĘDZIE RÓWNY ZERO, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRY Z TYCH OKRESÓW JEST KRÓTSZY. „Pozostały okres procentowy” można sprawdzić za pomocą wskaźnika „Health” („Zdrowie”) narzędzia SSD Utility dla produktów KIOXIA, który jest dostępny na stronie „personal.kioxia.com/support/”.

Czas trwania okresu gwarancji

– EXCERIA PLUS SSD, EXCERIA PLUS G2 SSD i EXCERIA SSD: do 5 lat
– EXCERIA SATA SSD: do 3 lat

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Oryginalna faktura zakupu (paragon sprzedaży), zawierająca datę zakupu, numer modelu i numer seryjny dysku SSD, jest potwierdzeniem daty zakupu.

Niniejsza gwarancja stanowi usługę gwarancyjną typu carry-in i ma zastosowanie wyłącznie w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), w którym znajduje się siedziba KIOXIA lub autoryzowanych serwisów. W pewnych częściach niektórych krajów może być świadczona usługa gwarancyjna typu „pick up & return”. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wadliwego dysku SSD można zgłaszać online na stronie internetowej pod adresem: https://www.storrepair.com/kioxia/.Zostanie otwarte nowe okno.


W przypadku obowiązywania niniejszej gwarancji, klient musi skontaktować się z dostawcą dysku SSD (miejscem, w którym urządzenie zostało pierwotnie zakupione). Zapewni to, że proces RMA zostanie rozpoczęty i zakończony z klientem końcowym.

Niniejsza Gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa.

Wyłączenia i zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Gwarancja w odniesieniu do SSD podlega następującym wyłączeniom i ograniczeniom:

a) wyłączenia

Gwarancja nie dotyczy:

 1. dysku SSD, który nie został wyprodukowany przez KIOXIA ani dla KIOXIA, ani sprzedanego użytkownikowi końcowemu w kraju nieobjętym niniejszą Gwarancją;

 2. dysku SSD, który został uszkodzony lub jest wadliwy;
  1. (a) w wyniku użytkowania dysku SSD w sposób inny niż zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem, nieużywania dysku SSD zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do dysku SSD lub innego niewłaściwego użytkowania, nadużycia lub zaniedbania dysku SSD;
  2. (b) poprzez wykorzystanie części, które nie są produkowane lub sprzedawane przez KIOXIA;
  3. (c) w wyniku serwisowania przez osoby inne niż KIOXIA;
  4. (d) as a result of service by anyone other than KIOXIA;
  5. (e) przez niewłaściwy transport lub opakowanie przy zwrocie SSD do autoryzowanego punktu serwisowego, lub
  6. (f) przez niewłaściwą instalację produktów innych firm (np. kabli).
    
 3. dysku SSD lub jego części, na których zmieniono etykiety lub numery seryjne lub uczyniono je nieczytelnymi;

 4. utraty lub uszkodzenia danych (np. zdjęć lub filmów wideo, „danych”). Użytkownik jest odpowiedzialny za zapisywanie (tworzenie kopii zapasowych) wszelkich danych. W związku z tym KIOXIA nie gwarantuje ani nie pokrywa żadnych strat finansowych ani innych strat spowodowanych utratą danych. KIOXIA może zdecydować się na wymianę dysku SSD zgłoszonego do usług gwarancyjnych na wyprodukowany dysk SSD lub równorzędny. Dysk SSD może stać się trwale niedostępny dla użytkownika;

 5. typowego zużycia części eksploatacyjnych, tj. części, które wymagają okresowej wymiany podczas normalnego użytkowania dysku SSD, w tym bez ograniczeń, baterii, zasilaczy sieciowych, kabli AC/USB/AV, pilotów lub części mających wpływ na wygląd.

 6. uszkodzeń kosmetycznych, takich jak zadrapania i wgniecenia, zarysowania, wyblakłe lub odbarwione pokrywy i tworzywa sztuczne. KIOXIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty transportu/dostawy/ubezpieczenia, cła importowe, podatki, opłaty licencyjne oraz wszelkie opłaty związane z komunikacją telefoniczną/faksową powstałe w wyniku awarii dysku SSD;

 7. KIOXIA nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, na pakiety oprogramowania, ich jakość, wydajność, pokupność lub przydatność do określonego celu. KIOXIA nie gwarantuje również, że funkcje zawarte w oprogramowaniu spełnią wymagania użytkownika lub że działanie będzie nieprzerwane i wolne od błędów. W związku z tym, o ile nie zaznaczono inaczej na piśmie, oprogramowanie jest sprzedawane "takie jak jest";

 8. Gwarancja KIOXIA nie obejmuje żadnego sprzętu podłączonego do/ze sprzętem SSD.

b) Wyłączenie gwarancji

Za wyjątkiem udzielonej gwarancji i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, KIOXIA, autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowani dostawcy usług KIOXIA nie udzielają żadnych gwarancji ani zapewnień na dysk SSD użytkownika. KIOXIA wyraźnie wyklucza wszelką inną odpowiedzialność, wyraźną lub dorozumianą, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności, ale bez ograniczenia do ogólnego charakteru wyłączenia, wyłączone są wszelkie dorozumiane warunki dotyczące przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i/lub nienaruszania praw osób trzecich, zarówno w ramach umowy, jak i czynu niedozwolonego. Wszelkie gwarancje dorozumiane, których udzielenie może być wymagane przez prawo, są ograniczone w czasie do okresu obowiązywania wyraźnej gwarancji udzielonej przez KIOXIA w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, KIOXIA ani dostawcy KIOXIA nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za (1) uszkodzenie, utratę lub uszkodzenie danych lub wymiennych nośników danych, za (2) jakiekolwiek szkody (w tym szkody bezpośrednie lub pośrednie, utratę zysków biznesowych, utratę oszczędności lub inne szczególne, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane naruszeniem gwarancji, kontaktu, ścisłej odpowiedzialności, odpowiedzialności deliktowej lub innej) wynikającej lub wynikającej z użycia lub niemożności użycia produktów i/lub załączonych materiałów pisemnych, nawet jeśli KIOXIA, dostawca KIOXIA, autoryzowany przedstawiciel KIOXIA, usługodawca lub sprzedawca zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód lub o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich. Wszelka odpowiedzialność KIOXIA lub dostawcy KIOXIA, która nie została wyłączona, jest ograniczona do ceny zakupu SSD.

Uzyskanie świadczeń gwarancyjnych

Twoja gwarancja KIOXIA obejmuje serwis gwarancyjny typu carry-in. Serwis gwarancyjny podlega następującym warunkom:

 1. Ważne wskazówki dotyczące obsługi i rozwiązywania problemów z dyskiem SSD znajdują się w Podręczniku Użytkownika dołączonym do dysku SSD.

 2. Zanotuj numer modelu dysku SSD, numer seryjny i opis problemu; (np. komunikaty o błędach wyświetlane na ekranie) oraz dowód zakupu. Aby uzyskać więcej informacji na temat zewnętrznych i wewnętrznych rozwiązań pamięci masowej KIOXIA, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową KIOXIA: https://europe.kioxia.com/pl-pl/contact.html.

Jeśli masz wadliwy produkt KIOXIA i chcesz ubiegać się o naprawę gwarancyjną, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta na Europę:

+49 (0) 211 5382 71 71